*READ EBOOK ☞ Dom na Zanzibarze ⇥ Ebook or Kindle ePUB free

Great book explaining the culture and habits of Zanzibar mostly but also a bit about the whole Africa The book made me literally crazy about Zanzibar and I started planning a trip to there Ksi ka opisuje, jak to zahukana Polka pojecha a do Kenii odkrywa siebie Jako za du o widzia am i czyta am takich ksi ek, eby uwierzy we wszystko By a prawie jak te wszystkie ksi ki ameryka skich autorek o wyjazdach o W och w poszukiwaniu szcz cia. Na pierwszy rzut oka ksi ka zwraca uwag bardzo adnym wydaniem, jasno br zowe strony i zdj cia z Afryki, nie tylko natury i zwierz t, ale tak e g wnych bohater w ksi ki robi bardzo dobre wra enie Pierwsze 100 stron to wyraz fascynacji inn kultur i nowo poznanymi obyczajami Potem niespodziewanie autorka opowiada o swoim trudnym yciu, kolejnych m ach, przemocy psychicznej i trudno ciach jakie musia a pokona , aby spe ni swoje marzenia Nag e przej cie od sielanki safari, do bardzo trudnej sytuacji i wielu niepowodze w przesz o ci by o troch dziwnym zabiegiem literackim, ale przyku o skutecznie moj uwag Jestem pe na podziwu dla autorki, kt ra pokaza a niezwykle wiele determinacji, nieust pliwo ci i si y w swoich d eniach do nowego, lepszego ycia Jej ycie na Zanzibarze, gdy przesta a byc ju postrzegana jako bia a turystka r wnie cz sto wcale nie przypomina o sielanki Ograniczenie ludzi, wiara w zabobony, wszechw adno urz dnik w cz sto mocno dawa y jej si we znaki Katende bardzo mocno stara si jednak nie przyjmowa pozycji europejskiej wy szo ci i nie patrze z g ry na prymitywne zwyczaje Bardzo wiele mo na si dowiedzie na temat zanzibarskich zwyczaj w, ycia kobiet, podej cia do pracy, edukacji i codziennego ycia Dlatego mimo tego, e wielka literatura to nie jest, to my l , e dobrze opowiada o takim yciu, kt rego mo na do wiadczy tylko, gdy mieszka si w danej kulturze Nie da si pozna kraju odwiedzaj c go tylko turystycznie Chcia abym, eby wi cej Polak w potrafi o si dzieli swoimi historiami tak jak Pani Dorota i potrafi o o nich pisa w tak przemy lany spos b. Very useful and descriptive book, especially for those people who want to visit Africa and have never been there I enjoy it because for me it s not dull and monotonous like Karen Blixen s Out of Africa It s interspersed with many issues people, animals, nature, landscapes, adventures, food, customs and so on The author wants to highlight that Africa is incredibly beautiful but also very dangerous, unpredictable and cruel It s quite a contrast to the rest of the continents that s the reason why it attracts a lot of tourists, because it s different But the most incredible thing for me is what happened after reading this book I went shopping and suddenly I noticed a scented sachet for the wardrobe with the big writing ZANZIBAR Not Cairo, Tunis, Marrakech or simply Africa but ZANZIBAR I was astonished, here in Poland, in first better store I bought it without hesitation It smelt fetchingly, exotic, mysteriously and very very sweet Maybe it s a sign for me that I should visit Africa one day *READ EBOOK ☆ Dom na Zanzibarze ↼ Deszczowa Jesie , Pocz Tek Lat Dziewi Dziesi Tych Dorota, Oczarowana Po Egnaniem Z Afryk , Marzy O Podr Y Na Czarny L D, O Bezkresnych Sawannach I Pal Cym S O Cu Ale Przecie Dzieci, Praca, Brak Pieni Dzy Jednak Kiedy Znajduje Ofert Wyjazdu Na Safari, Przestaje Szuka Wym Wek W Kenii, Kraju Masaj W I Dzikich Zwierz T, Odkrywa, E Afryka Jest Jej Przeznaczeniem E Ma J W Duszy I W Sercu, E Jest Odpowiedzi Na Dr Cz Ce J W Tpliwo Ci I Niespe Nione Nadzieje Dom Na Zanzibarze To Prawdziwa Historia Polki, Kt Ra Mimo Przeciwno Ci Losu Zbudowa A Dom Na Rajskiej Wyspie I U O Y A Swoje Ycie Na Nowo Opowie Kobiety, Kt Ra Po D Ugich Poszukiwaniach Znalaz A Swoje Miejsce Na Ziemi I Mi O